משחק פוני גן העדן באינטרנט

                                  Pony Paradise קחשמ

פוני גן העדן (Pony Paradise):

.הנומתה תא תונשלו םמעושמ ןמזמ העפוהה םע תוסנתהל דחי ךתרזעל קוקז הרבח ךרבח .םייתנפוא םידגב רוחבל הלש םידגבה ןורא לש ונכות תא ןויעב וארק .תויאצחו תוצלוחו תולמש לע הסנ .תוסנתהל ודחפת לא - תקורסת תונשל .םיטושיקו הנומת םירזיבא ףיסוהל וחכשת לא