משחק אופנוע רטייה באינטרנט

                                  Park The Bike קחשמ

אופנוע רטייה (Park The Bike):

.ךלומ היינח .הקוחרה הניפב בל ומש םה ,םניח םוקמ אוצמל שאונ התא .םהמ דחא לכל סנכיהל אל ידכ ,םירחא םיעונפוא הז הקזוחב ידמ הכרעה ידי-לע רובעל ךי Wink ךב םיאנקמ ויה םירחאה לכש ךכ ולש קרפהו םוכחתה לכ. .רהמל ןאל ךל שיש ללגב ,הקלח טאל תכלל לוכי התא ,רהמל אל רקיעה