סימניות

WORLD OF Tunxi

שמות חלופיים: WOT, World of Tunxi ,םיקנט לש םלועה

Igra םיזעונה םימחולה רובע םיקנט לש םלועה.

.תיתימא הרצב התא יכ קפס הריתומ הניא תמא ןמזב םיטקפא םע המיהדמ תיתואיצמ הקיפרג .קבא תולוברעמ תא ךפוה ,םילולסמ שקשקמ ,קנט .הרטמה תא םישפחמ תוצצפו תוירי םימעור םיחתותה .ושמומ אל ךא ,םיבצועמו ,הנוכמה תא תונבל קר אל אוהו ,קנטה לש םלועב וגיצה םינייר .לאיצנטופה תא ןוחבל ידכ הבורמ הרוי קחשמ רובע םב רוחבל לוכי התא וישכע

.םינקחש 91,000 טנרטניאב תחא המב םיהושה ללגב סניג רפסב ותוא אוצמל ןתינ .לדגו ךלוה רפסמהו ,םישמתשמ ןוילימ 100- מ רתוי דעות הזה קרפב .ברקל תאצל קנטה תא רוחבל ידכ ,םיקנט לש ישפוחה םלועה דירוהל םג ןתינ

.ביואה םע דדומתהל ידכ ,הביאש חותמל ךירצ אל תמלשומ הקינכט םע בר ןמז הז תא םיניב

.רורב היהי תושעל לוכי התאש דמצה תאו ינושארה ןיב לדבהה ,בורקב .שדח ףרטצמ לכ רמוא הז ,ןוחצינ חיטבמ וניא קנטה תוקזחתה לבא .יתועמשמ ןפואב תוכזל תורשפאה תא לידגהל תישיא תווצו הלועפ תודיכל לש קויד

:םימרוג לש דיקפתה תא קחשל םה .הטילש תחת םתוא רומשלו םיחטש סופתל םה ,דחי .sleeker היהי ןוחצינה ,הביאש דויצו תודיכלה תמרש לככ .םהלש םידספה אלל בר ןמז ךשמב שובכה חטשה לע התא םא קנעומ הז .תולועפ םואית ,ןופורקימ וא טסקטב טא'צ וחחוש קותינה יגיצנ םמצע ןיבל םהיניב .הרוקה יבועל רהמל ןכמ רחאלו ,רחא רוחבל וא ,דצהמ ברק הפוצ ,ול תוכחל לוכי התאו ,

:םיקנט לש ריהמ קנט היגטרטסא עיצה םושיר םלועה ףרטצהל הצורש ימ .10 םיקנט לש םלועה םהיניב .בר ןמז םיכחמ רבכ םירמייג יכ 0

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more