סימניות

םלועה תמחלמ ירוביג

שמות חלופיים:

World War Heroes םידיינ םירישכמב קחשל ןתינש .רתויב ההובגה המרב ,הלועמ הקיפרגה .ידמל תוהובג ויהי םיעוציבה תושירד ,ךכל םאתהב .תחפת הקיפרגה תוכיא ,הז הרקמב לבא ,םישלח םירישכמב םלועה תמחלמ יר .ךורא קחשמ ךלהמב ךתוא תפייעמ אל הקיזומה ,הבוט הקיזומה תריחב ,תיע

.הנורחאה הירוטסיהב רתויב לודגה יאבצה ךוסכסה והזש ןוויכמ ,הז אשונ

.םיפיט םע הנטק הכרדה תמישמ םיליחתמל וקפיסו ךכל וגאד םיחתפמה 1000 .תויעב ררועתהל תורומא אל ןכלו ,יביטיאוטניאו טושפ לוהינה .םיכמתנ םיקחשמה ימגדמ קלח

.ךילהתהמ תונהילו קחשמה יבצממ דחאב רוחבל ולכות ןכמ רחאל

.םכלש היהי סרפהו תוקד המכ ושידקה טושפ ,הז ליבשב קחשמב ןמז הברה ע

.עובק ןפואב קחשמה ןוכדע תא קודב ,הלאה םיעוריאה תא ספספל אל ידכ

.יתימא ףסכב וא קחשמה עבטמב תושיכר רובע םלשל לוכי התא .רתוי רהמ ךלש תומדה תא חתפלו רתוי החונ הרוצב קחשל לוכי התא ,ןטק .וידעלב קחשל לוכי התא ,ףסכ תרומת תושיכר עצבל ךרוצ ןיא

.היעב אל וזו םוקמ לכב טעמכ ןימז ריהמ טנרטניא ,ינרדומה םלועב ,לזמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more