סימניות

םלועה תמחלמ תואבצ

שמות חלופיים:

World War Armies םידיינ םירישכמב םינימזה תמא .תיתואיצמו תטרופמ דואמ ,תידמימ תלת הקיפרג .תממעשמ אל הקיזומה ,בוט לוקה

.תונידמ לש םוצע רפסמ ופתתשה וב תינרדומה הירוטסיהב רתויב לודגה ךו .וררחוש תויאבצ תויגטרטסא לש םוצע רפסמו וזה המחלמה לע םיבר םיטרס

.קשממה תונוכת לכ תא דומלל ךל קיזי אל ,הלאכ םיקחשמב שדח אל התא םא

.סייגל לוכי התא לודג אבצ המכ יולת הז

.תרחבנה בכרה םע יוסינ .ביואה אבצל לגתסהל ךרוצ שי .םידספה תוחפ יכה םע חצנל ידכ ברקל חולשל םילייח יגוס וליא רחב .ךל דגנתמ ימ יולת ,ברקה תא ליבוהל בוט יכה ךיא ןיבת ןמזה םע ,שאיי

.םיניוזמ תוחוכ לש םישדח םיגוס חותפל ידכ השק דובעל וכרטצי ,חצנל י .םיקזח רתוי הברה םיבירי לומ חצנל תונמדזהה תא ךל ןתיי רתוי בר רחב

.תשרב םייתימא םישנא לומ תוברקב רוזעיש ןויסינ ורבצת ךכ

.םוקמ לכב קחשמהמ תונהיל ולכותש רמואש המ ,wifi וא ירלולס ליעפמ לש

.םוי ץימחהל אל ולדתשה

.םיישומיש םירבד הברה גישהל לוכי התא .קחשמב עבטמ וא ףסכ םע תושיכר רובע םלש .תובורק םיתעל תומייקתמ תוריכמ ,ףטוש ןפואב ןכדעתמ רחבמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more