סימניות

ץילב תוניפס לש םלוע

שמות חלופיים: תוריס ץילב ברק לש םלועה ,ץילב

Game לחוימה טקיורפ אוה ץילב ברק תוניפס לש םלועה.

.דיאורדנא ותוא םיאתהל שגינ םירבחמה תונמוימב דציכ הבוטל עתפומ היהת התא ,בשחמה ת

.4 מ הלעפהה תכרעמ תסריג םע ןופלטה םגד םע דדומתהל היהי הזו ,דחוימ רבד םוש ךירצ ' מ 59 לש הנקתהה תחת ישפוח םוקמ םע םג ומכ ,הלעמו 4

.םידחוימ םינצחל שי ,תונושה ויתוניפב הנוש עגמה ךסמ לע הטילשה ןפוא .טווינ איה תילאמשה תיתחתב .המידק / הרוחא וא הלאמש / הנימי סרוקה תא רידגמ התא ,םיצחה דחא לע הציחל ידי לע .ףוצת הניפסהו ,ץחה לע תחא םעפ ץחל .ץיאמ אוה ,בוש תצחל םא .תדמתמ הפיחד םע עובק תויהל םיכירצ אל םה יכ אוה חונ המ .תורחא תויצלופינמ תושעל לוכי התאו ,הדוקפ תתל ידכ קיפסמ הז

.ןוקיתו ילכה ילמס עצמאב .תוברקה תומדקתה ףקיה תא םיאור ונא זכרמבו ,חטשה לש תילאמשה הפמב ,קשנה יוניש םע .לודג סולפ הז לודג הדימ הנקב הזכ עוצעצ רובע ,יביטיאוטניא יביטיאוטניא תופיקש ,ם

.יזכרמה םוקמה לא ךרדב ידמ בר ןמז םימה ינפ לש םישוטנה םיבחרמה תא תוצחל תוכירצ ן .םיפתתשמ 7 לש תוצובקל םיצבוקמ תויהל םילוכי םינקחש ,PvP קחשמ התא םא ,ןכ ומכ .םירחא םיעוריאו תומישמ ,תומישמ תופתתשה ,םתוא הביאש ,תוניפס תונקל ליבקמ לכה ראש .םיסונוב ךרע ירקי םיסרפ קפסמ ,ןבומכ ,ךכ םשל .תורחא תומיענ תועתפה קפיס WOWS ץילב םג ,תוברקב םתופתתשה לע םיסרפה לע ףסונב .םימי השולש ךשמב הימרפ ןובשח לבקל ,ימויה עוצעצה תא תרקיב עובשה ךלהמב םא ,המגוד

.םילודג בשחמ יכסמ לע ברק תוינואל בושו בוש ואיבהש הלא תא ךשומ םג אוה .הביאש לש םכרדו (ברק תוניפס ,תורייס ,תותחשמ) םהלש יצה רובע תוניפסה תכרעמ תא עו .ברקב הניפס לכ לש תונוכתה תא עובקל תנמ לע רקחמל קנע הדש ולגי םיליחתמ

.םימזיה ידי לע תוירשפא תואיגש לש ליעפ ןוקיתו םינוכדע לש דימתמ רורחש לש הדבוע א

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more