סימניות

4 םלוע שבוכ

שמות חלופיים:

World Conqueror 4 רות-תוססובמ תויגטרטסא לש תי .דיאורדנא לש םידיינ םירישכמב World Conqueror 4 קחשל לוכי התא .הלאה םיקחשמב רקיעה אל הז לבא ,הבוט רתוי תצק הכפה הקיפרגה .קחשמב םיראותמה םיעוריאה ושחרתה זא ,קחשמל תמדוקה האמה לש הריוואה

.ידמל ץופנ גהנמ איה חול יקחשממ תונויער תליאש ,עיתפמ אל הז .תויורשפאה תא תיתועמשמ וביחרהו רתוי קוחר וכלה םימזיה ,הז הרקמב

.םינש ןתוא יעוריא לע דוע דומלל ולכות הז טקיורפ תוכזבו הפוקת התוא

.הריחבל הברה ךכ לכ שיש ןוויכמ ,תושעל לק אל ילוא הז .ולש וכרדב ןיינעמ םהמ דחא לכש םינייפמק האממ רתוי םיגצומ

.םיליחתמל םיפיטל וגאד םיחתפמה יכ ,השק היהי אל הז

.דחא בוביסב ןטק קחרמ עונל הלוכי הדיחי לכ .םישגדומה םישושמה םיאתה יפל תכלל לוכי התא קוחר המכ תוארל לוכי הת .ירשפאה קחרמה לכ תא דימ תכלל ךירצ אל התא ,ברקה ךלהמב .םחליהל ךלש םילייחל חונ יכה היהי ובש רוזאה תא רחב .םיפדעומ חטש לש םימיוסמ םיגוס ,םילייח לש גוס לכ רובע .רתויב רשכומה דקפמה אלא ,חצנמ רתויב ברה אבצה אל בורל

.ךכב םכל רוזעל םיכירצ םכתגהנהב ותרשיש םימסרופמה םידקפמה .ברקה ךלהמב םהב לפטל וסנ .הסובתל ליבוהל לוכי םידקפמ ןדבוא

.תרחא הקיטקט הסנו םדוקה ךלהמה תא ןעט טושפ

.ףסכב םגו קחשמה עבטמב םג תושיכר לע םלשל לוכי התא .וידעלב קחשל לוכי התא ,אל וא ףסכ איצוהל םא טילחהל ךב יולת הז

.קחשל ידכ עובק טנרטניא רוביחב ךרוצ ןיא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more