סימניות

3 םלוע שבוכ

שמות חלופיים:

World Conqueror 3 תורות תססובמ תיאבצ היגטרטסא. .םידיינ םירישכמב הזה קחשמה תא קחשל לוכי התא .חול יקחשמ הריכזמ ,הטושפ הקיפרגה .ןמז ךרואל םיריש םיעמוש רשאכ ףייעמ תויהל לוכי הז לבא ,תיטגרנא הק

.תימלועה הלכלכה רובע השיתמו הכורא התייה היינשה םלועה תמחלמ 10000 .קר אלו הפוריא לכ טעמכ לש החטש לע הלהנתה המיחלה .םהילע דמל םלועה לכש ,םיבר םייאבצ םידקפמ ועיפוה הפוקת התואב .ודוקיפב ותרשי םינמז םתוא לש םייאבצה םינואגהמ המכ ילוא ,הכרעמב ל

.יביטיאוטניא קשממה .ךירצש ימל םיזמר קחשמל קפיסו גאד חתפמה

.ורותב םלוכ לע רובעל היהי ןתינ ,םינימז םינייפמק 30-מ רתוי ,לכה ך

.הלשמ םידקפמ שי הנידמ לכל

.רתוי םיקזחל ךלש תואבצה תא ךופהיו םהלש םייטסיטטסה םינותנה תא רפש .תומר תיילע תעב תורפושמ תויונמוימ רוחבל רשפא

.השושמ םיאתל תקלוחמ הפמה .םיאת לש םיוסמ רפסמ קר זיזהל הלוכי דחא ךלהמב תיברק הדיחי לכ .רתוי לודג קחרמ עוסנל ךל םירשפאמו תומדקתהה תוריהמ תא םיריבגמ םיש

.םילייח לש םימיוסמ םיגוסל סונוב םינתונ חטש לש םימיוסמ םיגוס .ןובשחב תאז וחק

.םיר'ציפ רתוי םעו רתוי חונ טמרופב לבא ,הזה קחשמה לש טוביש והז ,ה

.םוקמ לכב תויהל ,וב קחשל תונהיל לוכי התא ןכמ רחאלו ,קחשמה תא ןיק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more