סימניות

2 םירבח םע םילימ

שמות חלופיים: םילימ קחשמ

AdWords םייתימא םידמולמל קחשמ - 2 םירבח םע .םיקחשמה שרגמב החלצהב שמתשמו םילימ רתוי עדוי ימ קודב ,תוילולימ ת .רתוי תומלתשמ םילימ ןיזהל ביריהמ עונמלו ,םכלשמ תורטמל וב שמתשהל

:קחשל דציכ תויפוקש שולשב רצק ךירדמ םכל וארי םה ,אבה בלשב .רתויב הטושפה ישוקה תמרב רגתא ולוס תא רוחבל ולכות ךכ םשל .תחא הלימב ביכרהל ךירצ התאש ,הז ךלהמל תונימזה תויתואה תא האור הת .וב שומישה הרקמב וגשוהש תודוקנה רפסמ תא ןייצמה רפסמ שי תוא לכל .תמיוסמ הלימ רובע לבקמ התאש תודוקנה לש ללוכה רפסמה תא הארתו םימכ .חצינ אוה ,קחשמל תודוקנ רתוי עלקי ימ .רהמת לא זא ,ךלש ביריהמ רתויב הבוטה םילימה תסרג תא רוחבלו הצור ה

:תופסונ תודוקנ רובצל םכל ורזעי םה ,תויתואה םע םיינועבצה ם .התא זאו ,םדוק ךלוה ךלש ביריה .קחשמה חול לע םילימ 5- מ רתוי תויהל םילוכי אל דצ לכמ רמולכ ,קחשמ .תוכזל ידכ עולקל ךירצ התא תודוקנ המכ שארמ עדוי התא ,ךלש ביריה לע .םינמזה חול ינפל קחשמה תא םייסל הסנ

.םכרותל תועיגמה תויתואב ליעפ ןפואב שמתשהל בושח .תופסונ תודוקנ ךל קינעת רתוי הכורא הלימ דימת אל .גיצמ ינאש המ םה םהילע םירפסמה ללכ ךרדבו הלשמ שומיש תובכרומ תוא .בוביסה תא חצנתש רתוי ההובג תוריבסו ךלש תודוקנה תא תיתועמשמ לידג .רתוי יצח תויהל הלוכי 7-8 לש הלימ וליאו ,תודוקנ 20 לכה ךסב תתל ה .םכלש ביריה השוע המו חולב בורקמ ופצ

.וב קחשמה תא ןיקתהל ןכמ רחאל קרו Bluestacks android -ה רוטלומא ת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more