סימניות

וקודוו

שמות חלופיים: וקודוו

Wodoku םילדבה רפסמ םע ךא וקודוסל המודב םידיינ .ץע תויושע תויתימא תויומד םכינפל וליאכ ,תיתואיצמ יד הקיפרגה .ץע תוחול לע השקה לילצ םג ךכו ,העיגרמ הקיזומה

.קחשמ התאש ןמזב תועש וליפא וא תוקד המכל הנהתו ץחלהמ רטפיה

.רתוי דוע ןיינעמל קחשמה תא ךפוהש המ ,םילדבה שי תאז םע דחי לבא 10

.ןמז תלבגה וא סמוע םוש ןיא .שרגמה לע אבה ץעה טנמלא תא םיביצמש ינפל הצור התאש ןמז המכ בושחל .ילאידיא אוה קחשמה ,שארמ םיכלהמה לכ תא ןנכתלו רהמל בהוא אלש ימל .םיבצעה תכרעמ תא עיגרמו עיגרמ ןוזפיחה רסוח ,ףסונב .שגרמו ןיינעמ דואמ קחשמה תאז םע דחי לבא

.ןקחשה רובע שגרומ יתלבו יתגרדה ןפואב הרוק הז .קחשל שגרמ רתויו רתוי תויהל ךפוה אוהו ,קחשמה ךרואל ךעוד וניא ןיי .םיאבה תונויסינב םתוא חצנל וסנו םיאיש עבק

.רבוג ישוקה ,אלמתמ קחשמה בחרמש לככ לבא ,השק היהי אל הז ,אלמתי הד

.םימי רפסמ ךשמיהל םייושע םימיוסמ םיחולשמ .רתוי רחואמ ךישמהל ידכ קחשמה תא קיספהל לוכי דימת התא

.וילע דובעי אוה ,םיכומנ םיעוציב גיצמו דחוימב קזח אל ךלש רישכמה ם .אלמ טעמכ םכלש רישכמה ןורכיז םא םג קחשמה תא ןיקתהל רשפא טלחהבו ,

.ןמז לכבו םוקמ לכב קחשל לכות ,ךכל תודוה .הזה אלפנה קחשמב תולבל םכל רשפאיו עירפי אל הז ,רוסא ירלולס טנרטנ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more