סימניות

ןופצה תשרומ טסורפטניו

שמות חלופיים: Winterfrost תשרומ

Winterfrost םיתמה םע המחלמ :ןופצ לש תשרומה קחשמ.

.ריעה לא םתוא םיאיבמו םייובח תורצוא םש םיאצומ ,ןופצב תשביה לש תו

.םש ויהי אל רבכ םהש ררבתה ,תושדחל תוכחל ילבו ,םינש ירחא .השדח הצובק ףוסאל םיטילשה תא עינה קר הז לבא .םהירחא ובקעש הלא םג ומכ ,המוד לרוג ולבס םה ,רעצה הברמל

.תמ תמ החפשמ בורק םע תמעתהל םיצלאנ ןכלו ,לעפמב ופתתשהש םינשיה תו

.רוביג לש ותריצי אוה אבה בלשה .הבקנ וא רכז תויהל םייולת תומיוסמ תויונמוימה תאו הארמה יכ רוכזל

.הצובקה םע דדומתהל לוכי אל לבא ,תודדוב תורטמ דגנ ליעי םחול והז .הרגת תופקתהל ילאידיא אוה יכ חוכב ןחינ .קזנ םורגל הלא וא אפורכ תוארל הצור התא ימ רוחבל לוכי התא ,הביאש

.דחוימב םיקזח םידגנתמ תונכסמ ןניא תויתלחתהה תומרהו ,הקלח הרוצב ת .םיתמה ינומה םע דדומתהל ידכ קיפסמ ךלש חוכה

:ולכות םיעוריאה ךלהמב .קזחו קזח הז תא אצמת התא ,רוזחל לבא

.ברקה הדשב הרבחה תחנה רשאכ הז תא לוקש זא ,םהל הנתמב שמתשהל יטמוט

.רתויב םיהובגה םילומגתה תא לבקל ,הריזב םחליהל ,םיטבש דחאתהל זא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more