סימניות

םיסוס :2 רבה תויח קראפ

שמות חלופיים:
.תובר תונהמ תואקתפרהו םינוש םיעזגמ םיסוס םכל םיכחמ הב הווח איה ם .דיינ בשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .תינועבצו תיתואיצמ איה תידמימ תלת הקיפרג Wildlife Park 2: םיעצוממ םיעוציב םע םיבשחמב וליפא קחשל םיחונ ויה .המיענ הקיזומה תריחב ,בוט לוקה

.רצק ןומיא רחאל קחשל ליחתהל ףידע

.םיסוס לש בר רפסמל ןוזמ קיפסמ לדגל ידכ תודשה חטש תא לדגה .ןמזב ריצק .ןוסחא ינקתמו הכאלמ יתב תיינב .וב םיפי םייביטרוקד םיטירפו םיטיהר תחנה ידי לע ךלש תיבל תוחונ ףס .רוזאה תא םיטשקמ

.תולבלבמ תומישמ רותפלו םיאנת רפסמ אלמל ךרטצת הליחת

.הריחבל הברה היהי ,םיסוס :2 רבה תויח קראפב םיטושיק הברה יד שי .ישיא עגמ ךלש הווחל ןת

.ךכב םייולת סוסה ינייפאמ םג אלא ,הארמה קר אל

.הייכזה לע ךרע ירקי םיסרפ לבקל ולכות םהבש םירינרוטב ףתתשהל וננוכ

.הנקתה יצבק דירוהל ידכ רוביח ךרטצת ןיידע לבא ,טנרטניאל רבוחמ אל

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .דומעב רושיקל וסנכיה טושפ ,החנהב Wildlife Park 2: Horses תא שוכר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more