סימניות

םייארפ תובבל

שמות חלופיים:

Wild Hearts קחשמ אוה RPG ךלש ישיאה בשחמב קחשל .קחשמה לעופ הילע הרמוחה יעוציבב דואמ היולת הנומתה תוכיא ךא ,הנוי .יחרזמ ןונגסב המיענ הקיזומה ,בטיה יושע לוקה

.דחוימב םיקזח תצלפמ ירוצי לש םתיב ןה ולא תומדא .התנתשה הלאה םיקנעה לש םתוגהנתהו הרק והשמ לבא ,םיינפקות ויה אל ם .תונכוסמ תוצלפמ םילסחמש םירוביגה דחאל ךופהתש איה ךלש תומדהו ודוצ

.הנתשה לכה ,ךלש רוביגה תעפוה םע לבא .תויקנע תוצלפמ דיחכהל לכות תומדה התרזעבו שדחמ התלגתה ירוקארקה לש

.וללה םירוציה תא דימשהל ןטק םחולל לק היהי אלו םישרמ תוצלפמה לדוג .ליצהל אובי ירוקארק .תוינש ךות תוצלפמ ףוקתל רתוי לק היהי םהבוגמש םילדגמו תודוכלמ ,הנ

.קשנ ילכו דויצ לש השיכרו הריצי לע איצוהל לוכי התא תחוורהש ףסכ

.וחצנתש םכל חטבומ טעמכו םתוא וחק ,םרובע םיבאשמ קיפסמ םכל ןיא םא

.ךב קר יולת היהי לכה זאו .תושדח תויונמוימב טולשל ידכ וב ושמתשהו ןויסינ ורבצ .וב םחליהל ךל חונ יכהש קשנ ילכ לש לנסרא ףוסא .תוקזח תוכמב דומעל לכויש ךכ םכלש ןוירשה תא וקזח .רה ומכ הקזח וא קרב ומכ הריהמל תומדה תא ךופהת ךמצעב התא ,המיחל י .ךלש תופדעהב קר יולת היהי לכה .םכנוצרכ םחולה לש הארמה תא תונשל ןתינ

AI וקזחתי םיביואה םג ,םירוביג המכ שי ובש בצמל לגתסמ. .ךרובע תונימז ויהי תושדח תוקיטקט ,יביטקלוקה קחשמה ךלהמב לבא

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more