סימניות

מלחמת רעם

שמות חלופיים: מלחמת רעם

היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב האלמ הליבט - המחלמ םער 1000 .םיקוסמו םימחול ,תוניפס ,םיסוטמ ,םיקנט לע םחליהל לוכי התא קחשמב .רתויב םינטקה םיטרפל םידבועמ ,םינש ןתוא לש יאבצה דויצה יגוס לכ .םייברק בכר ילכ לש םירחא םיגוס תפסוה ידי לע רשפאה לככ יתואיצמל ק

.הפוקת התוא לש םיעוריאב תיאמצע תופתתשה ידי לע המחלמה תודלות תא ד .םיינכט םינייפאמו הארמ ,סופיט תובאל םיפפוח יאבצה דויצה תודיחי לכ .רובב השק העיגפ רחאל קזניהל לולע בכרמהש וא רבשיהל םילולע קנטה יס

.השדח תילבולג המרל קחשמה תא ואיבה םיחתפמה ,טקיורפל ףסונ דויצ תפס .עקרקה לע עסונו ףצ ,ףעש המל יאנת לע דויצה לכ תא קלחל ןתינ .םיה ליחו םייעקרק בכר ילכ ,םיקוסמ ,הפועת ,תורחא םילימב

.לארשיו הידווש ,תפרצ ,הילטיא ,ןיס ,ןפי ,הינטירב ,תוצעומה תירב ,ה .הלשמ םינייפאמ שי הקינכטל םגו הכרדב תידוחיי איה הנידמ לכ .םיב חצונמ יתלב והשימו ,םיסוטמ תריציב רדהנ והשימ ,םיקנט לש רוציי .ןוויכ לכמ םכתא ףוקתל םילוכי םהו תחא תבב ברקב םיאצמנ םינקחש לש ב

.ןווקמ ןמזב ועסמ תא ליחתי ןקחשה ,בשחמה לע (רגשמ) הנטק הנכות תנקת .1 תוחפל ךירצ התא Var Thunder תא דירוהל ידכ .חישק קסיד חטש לש טייב-הגיג 3-ו RAM ןורכיז לש טייב-הגיג 5 .םישורדה םייסיסבה םיבאשמה תא לבקמ ןקחשהו ,םושיר שרדנ ,חוקלה תנקת .ישוק יפל םרותב םיקלוחמה ,ברק יבצמ העבראב תוברקב ףתתשהל לוכי התא .היגולונכט לש הז לדומ לש תונוכתה תאו הטילשה יכבנ תא ךירדי אוה ,ר .םאולמב םירזחושמ םייתימא תוברק לש חטשהו הירוטסיהה ,יטסילאיר בצמב .וסוטת אלו םוקמ םושל וכלת אל ,התצהה חתפמ תא בבוסל ילב ,םינטקה םי

:יאמצע ןפואב םגו תווצב םג ןהב ףתתשהל ןתינ ,תונווגמ המיחלה .ינשה םע דחא המחלמב םיאצמנ םה ,םישמתשמ 16 שי תווצ לכל ;ביואה לש הפועתה הדש תא דימשהל וא שובכל ,תומישמה תא םילשה .הז גוסמ תוברקב ףתתשהל םילוכי תיתימא המחלמב הזה םוקמב ויהש בכר י .םויה םג תכשמנ הדובעה

.רתוי םיהובג המיחלה חוכו תוכיאה ךכ ,רתוי ההובג הגרדהש לככ .ברקה הדשב בטיה ומצע תא חיכוהש רידנ םג אוצמל רשפא ןאכ לבא ,תוינר .םירחבומ םיניירושמ בכר ילכמ חכשת לא .ריכהל לכותש ,הלשמ הדגא הל שיו הירוטסיהב םתוח הריאשה איה .תקדוצ הרטמ ןעמל םחלנש ,וננמז רוביג ומכ וחרוכ לעב םישיגרמ ,הזכ ן

.םיניוצמ הסיט ינייפאמ לעב ,םיקאמ ינש לש תוריהמה ןמיס לע רבגתהל ח .קרמנדו הידבש םישדחה םימוקימה תא ונחכש אל !ברקל ףרטצהו ךלש בשחמל War Thunder Viking Rage תא תוריהמב דרוה ז

.ןהלש םיגורדשהו תויברק תודיחי 45 כ"הס ."ואלסרב"ו "םורדומסוק" םישדח םינשייקול ינש .(תורקל היה לוכי המ) יפולח םוקימ "ולולונוה עצבמ" השדח םיסוטמ תמי .תוברקל הקימניד ףיסוה הז ןוכדע !ךלש ןושארה ברקל ףרטצהלו ךלש ישיאה בשחמל War Thunder תא דירוהל ך

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more