סימניות

תולבי ירופיס

שמות חלופיים:

Wartales תורות ססובמ ינרדומ היגטרטסא קחשמ אוה. .הזה רנא'זהמ קחשמב הבוט הקיפרג תוארל ןפוד אצוי תצק הז .יסאלק הארמ היהי קחשמלש ידכ הקיפרגה תוכיא תא בירקהלו הקיסאלקה תא .תינרדומ הרוצב םיישילש םירוביג רזחשל תוסנמ אלו ,ןהלשמ והשמ תורצו

.םהמ רסירת רבכ שי ילוא ,הזה טסקטה תא וארקתש דע

.רתוי קזח תשק וא םחולכ הלגתי והשימו ,תובנגתה וא ,םילוענמ תחיתפב .תופסונ תויוחמתה תוחתפנ ךכ

.ןויסינו ףסכ חיוורה ,תומישמה לכ תא םלשה

.תוינפקות תויח וליפאו םיקירע םילייח ,םידדוש .םלתשהל טושפ וא הבוט החידב םע בצמה תא לרטנלו םכח תויהל לוכי התא

.םחול לכל םייח ילגרס ינש הארת .תואירב אוה ינשהו ןוירש חוכ אוה ןושארה .תואירב זאו ,הכירצל סנכנ ןוירש ,לכ םדוק .הנורחאה היהת ורובע רתויב השלחה הכמה לכו תוומב ןמיס תלבקמ תומדה .ןיינמה ןמ ףילחת אל הז לבא ,םירחא רוכשל לוכי התא ,ולפנש םימחולה .קותינה לש ירוקמה בכרהה תא דבאל אל ידכ לכה תושעל ףידע ,ןכל

.רתויב םיקזחה ןוירשהו קשנה ילכב ךלש ןטקה אבצה תא דייצל הסנ 10000 .םישדח םירבד רוציל וליפא לוכי התא הצור התא םאו ,םירבדה לכ תא רפש

.אליממ רכינה קשנה לנסרא תא ןווגל וחיטביו םינייפמק המכ דוע ופיסוי .ןכותמ תוקיר תוחטבהב רבודמ אל ,םזיה תרבח לש םימדוקה םירצומהמ טופ

.החנהב ותוא לבקל לוכי התא ,רורחשה ינפל הז תא השוע התא םא דחוימב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more