סימניות

Warpath: Ace Shooter

שמות חלופיים:

Warpath: Ace Shooter תודיינ תומרופטלפל תיאבצ ה .הבוט הקיפרג הארת ןאכ .רדסב לכה קחשמב דנואסה םע םג

.םיבירי לוסיח ידי לע םח קשנב ךלש תונמוימהו קוידה תא תוארהל לוכי

.םיאתמ הארמב דייטצהלו רופישל ןתינ םהמ דחא לכ

.המישמ לכב תואצות גישהל ידכ תוקיטקט לש םינוש םיגוס םע יוסינ 1000 .שורדה דויצב םכלש םימחולה תא דייצל וחכשת לא .םכלש אבצה תא וקזחי םיסוטמ וליפאו םיקנט ,תוניירושמ תוינוכמ

.םהלש דויצהו קשנה תא גרדש

.ךירצ התאש המ לכ הנב .רתוי דוע ךרע ירקי םיבאשמ ףוסאל ידכ ךלש הירוטירטה תא בחרה .םכלש חטשל רודחל לכוי אל ביואהש ידכ הנגה ינבמ תיינבו םיבאשמ יוצי

.חטשב תונוש תומישממ תורכזמו םיעיבג ובצהו ןוכנה בוציעה תא ורחב 10

.ךלש ןוצרב יולת לכה ,םויה לכ וא קחשמב תוקד שמח תולבל ,הצור התאש

.םירחא םינמזב גישהל ןתינ אלש םיידוחיי םיעיבג לבקלו םידחוימ םיעור

.תירב ילעב םע תותירב רוצ ,רשקת ,םלועה יבחרב םישדח םירכמ אצמ .חצנו טנרטניאב םייתימא םיביואב םחליה .קזח רתוי וליפא תויהל ךל ומרגי תוסובת ,ןבצעתת לא ,חצנל רשפא יא ד

.םיישומיש קשנ ילכו םיגורדש םג ומכ ,קחשמב תועבטמ םג שוכרל ןתינ ךא .ןמז רתוי תצק תחקל יושע הז לבא ,לכה גישהל לוכי התא יתימא ףסכ עיק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more