סימניות

Wargard: Realm of Conquest

שמות חלופיים:

Wargard: Realm of Conquest םינקחש יפלא םע תונמוימב ת .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב Wargard: Realm of Conquest-ב קחשל ל .תינועבצ הרוטקירק ומכ תיארנ קחשמב תידמימ תלתה הקיפרגה .בוט הקיזומה רחבמ

.דואמ לודג תויברקה תודיחיה רחבמ יכ תושעל לק אל הז .תוברקב הרוק המ וקדבו יוסינ

.ךירצשכ קוידב תודוקפ תתל םג אלא ,הקזח הילוח ביכרהל קר אל בושח

.ברק תודוקנ האמ חיוורהל וא לדגמ לע ןגהל ,ביואה לגד תא שובכל .תונוש תומישמה ,הרחבנש המישמל םאתהב

.PvP תוברקב ףתתשהל תניינעמ תונהילו םהלש לגסל םיידוחיי םירוביג סי

.הז לש וירושיכ תא ומילשי םימחולהש ךכ בכרומ תויהל ךירצ ןופיסה

.קחשמב ףסכ וא עבטמ תועצמאב תושיכר עצבל ןתינ .הלבטה שארל העגהב עירכמ םרוג אל הז לבא ,רהמ רתוי תצק חתפתהל ךלש .םיחתפמל תילכלכ תודוהל ךרד איה ףסכב והשמ תשיכר

.קחשמה ךלהמב םג ץוחנ טנרטניאה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more