סימניות

Warcraft 3 Reforged

שמות חלופיים:

Warcraft 3 Reforged היגטרטסאה רנא'ז יבבוח לכל רכומה .בשחמב קחשל לוכי התא .םייוניש רתוי הברה שי לבא ,הנושארה הרודהמל האוושהב דואמ הרפוש הק .בוט הקיזומה רחבמ ,יסאלק ןונגסב אוה לוקה .ינרדומ דיינ בשחמו בשחמ לכב טעמכ קחשל לוכי התא ;תודחוימ םיעוציב

.הכרדה תומישמ רפסמו םיפיט תנכה ,םיליחתמל םג וגאד םיחתפמה

.העיס לכ לש ןייפמקב קחשל רשפא

.תוברקב חצנל ךירצ התא זאו ,םיבאשמ ץלחל היהת תירקיעה המישמה ,הלחת

.םיביוא לש םיבר תואבצב עיתפמב לקתיהל לולע התא תרחא ,רהזיה .ינויווש אל ברקב ךלש םימחולה תא דבאל לודג ןוכיס םייק ,הז הרקמב .םילייח ליצהלו תגסל ףידע םימעפל

.RTS-ה רנא'ז תא הליחתהש םיקחשמה תרדסב רתויב םיבוטה םימולשתה דחא

.םוצע אוה רחבמה ,םישמתשמ ידי לע רצונש ןכות הברה שי

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .דואמ טעמ וילע םישקבמ םירצויה עגרכו תפומ תריצי אוה קחשמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more