סימניות

2 טפארקרוו

שמות חלופיים:

Warcraft 2 תיסאלק תמא ןמז תייגטרטסא. .וישכע וליפא ולש תויטנוולרהמ דביא אל אוה ,ןמזמ יד ררחוש קחשמהש ה .םיליבומ םיינרדומ םיקחשמ םע הז רטמרפב תורחתהל לוכי אל הזה טקיורפ .המיענ הקיזומהו ,יסאלק ןונגסב השענ לוקה

.םיקרואה םלועב שגנתה םישנאה םלוע

.ולש הירוטסיהה תאו דצ לכ לש םיעינמה תא רתוי בוט וניבת ךכ

.הז תא תושעל ךיאו תושעל המ רהמ ורכזת ,רבעב וזה הרדסב םיקחשמב םתק .םכתרזעל ואובי הנטק ןומיא תמישמו םיחתפמה ידי לע ונכוהש םיפיט ,Wa

.םיפתתשמ יבורמ תונווקמ תומישמו דיחי ןקחשל םישיחרת קחש .תורחא תושביב וליפא םימקוממה םייתימא םישנא תויהל םילוכי ךלש םיבי .םהלש תוקזוחה תא וניבתו העיס לכל שי םימחול גוס הזיא ולגת ,תויומד .תויורשפא רפסמ תומייק ,השק וא תינוניב ,הלק ישוקה תגרד תא רוחבל ה

.דדומתמ התא ימ לומ יולת ,דואמ השק תויהל לוכי ןווקמה בצמה

.םירחא םינקחשמ ולבקתהש םישיחרת דירוהל וא הליהקה םע רצוי התאש תופ

.םירחא םישנא םע קחשל ידכ קר שרדנ ןווקמ רוביח ;ןווקמ אל בצמב םיני

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .ןיטולחל ילמס ריחמהש דחוימב ,התוא תונקל ודיפקה ,תיחצנ הקיסאלק הנ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more