סימניות

המחלמ תריחב

שמות חלופיים: Var תריחב

War Selection תמא ןמזב ירוטסיה-ודואספ היגטרטסא קחשמ אוה. .דיינ בשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .םינימא םיארנ םימחולה ,טוריפב םיריוצמ םיניינבה לכ ,תיתואיצמ דואמ .תורדגהב התוא תובכל לכות ,ךתוא תפייעמ ןיידע איה םא לבא ,המיענ הק .תתחפומ תויהל היושע הקיפרגה תוכיא ,םיכומנ םיעוציב םע םירישכמב ךא

.םימדקתמ עדמהו היגולונכטהש לככ רתוי םירחואמ םינדיעל רובעל תונמדז .תוינרדומ תויגולונכטו קשנ ילכל השיג ךל היהת ןורחאב ,לכה ךסב םינד .ילרודצורפ ןפואב תרצונ War Selection-ב קחשל הילעש הפמה .קחשמה תקינכמו םידקפה תא תוריהמב ןיבהל םכל ורזעיש םיפיט ולבקת הל

:תובר תומישמ ןנשי

.תיגולונכטה תומדקתהה חותיפל תפסונ בל תמושת שידקהל ןתינ .תיראיניל הניא היצולובאה ,War Selection-ב .תוחתפתהב הגרדמ תציפק ןתונ אבה ןדיעל רבעמה .רוציי תויגולונכטו קשנ ,םילייח לש םישדח םיגוס רשפאי ןדיעה יוניש

.ומצע רובע רתויב ןיינעמה תא אוצמל לוכי דחא לכ ,War Selection-ב ק

.היעב אל רבכ וז םויה לזמה הברמל ךא ,טנרטניאל עובק רוביח שורדי קח

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא !טנרטניאב םירחא םינקחש לש תואבצב םחליהמ תונהיל ידכ וישכע רבכ קחש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more