סימניות

המחלמ בכוכ

שמות חלופיים:

War Planet תייגטרטסא קחשמ אוה MMO תיתימא םלוע תפמ לע .םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .תטרופמו הבוט הקיפרגה .קחשל ולכוי לגד ירישכמ ילעב קר אל ,היצזימיטפואל תודוה .תוכורא קחשמ תולעפה ךלהמב םג ךתוא ףייעי אל הקיזומה רחבמ ,ההובג ת

.הריבה תא םקמל הצור התא ריע וזיאב רחב

.רצק ךירדמו םיפיט וניכה םיחתפמה ,םיליחתמל

.תוכלשהב הפצו תעדה לע םילבקתמ יתלבה םיטקילפנוקה תא המדה

.תופיחדב הז םע דדומתהל ךרטצת ,םיבאשמב רוסחמ םע דדומתהל ךירצ התא

.םלועה לכמ םינקחש ךל ודגנתי ,תושעל לק אל הז .םלוכב םחליהל ךירצ אל .PvE בצמב תופתושמ תומישמ םילשהלו תירב םתיא תורכל ,קחשמב םישדח םי

.ךממ קזח רתוי הברה ביואהש ררבתי ילוא ,לק ןוחצינ לע ךומסת לא

.דמחנ סונוב ולבקת עובשה ףוסב ,םוי םתספספ אל םא

.םירחא םינמזב םינימז אלו םיידוחיי תויהל םייושע ולא םימיב תוכזל ן

.םיישומיש םיבאשמו םיטירפ הברה דועו םירבגמ תונקל לוכי התא .יתימא ףסכב וא קחשמ עבטמב תושיכר רובע םלשל רשפא .קחשמה תא תצק ךילע לקי הז לבא ,הבוח אל הז ,ףסכ איצוהל ילב קחשל ל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more