סימניות

המחלמ תונוכמ

שמות חלופיים: ןיסראק רו

Game םכילע םיבוהאה םיקנטה םה המחלמה תונוכמ.

.הסונמ tankman לש תושירדה לכ לע הנוע רשא ,רקיה עוצעצה תא אוצמל השק רתוי הברה ה .תונוכמ המחלמ תנוכמ קחשמ לש הרוצב תוברקה לש ולשמ הסרג עיצמ םניחב םיקחשמ ףיכ הר

.דיאורדנאה תמרופטלפל המאתוה ןכמ רחאל הנשו , .תודרוה ןוילימ 10- מ רתוי הדירוה War Machines ,עגרכ .םישמתשמ .םיפסונ םיסונוב לבקלו םיעוריאה ךלהמ תא ץיאהל ידכ םידהוא רובע ןכות םליש יתרוסמ .UAH 699.99 2 25.99 תונקל ןתינ תורוחס המכ .הלולת רתוי הברה םה םיקנטה תאו ,רתוי םייניצר םה םילומגתה ובש םוימרפ ןובשח לבקת .4 תוחפל תויהל בייח דיאורדנא לש הסריגה תאו ,M 69 אוה עוצעצה לש לדוגה יכ בל םיש 1. .iOS 7 זא ,ךלש בשחמל המחלמ תונוכמ דירוהל טילחת םא .הלעמו 1

.ףסכ הברה ךירצ התא ,םומיסקמל םתוא בואשל ידכ לבא ,תונוכמ לש גורדשו ןוקית שי .המישרב םימושר םימולהיו בהז .םיביוא דימשהלו ברקה לע תועיבקב תאצל ידכ קיפסמ עיגהל לק בהז יאלמ .םייח םינקחש דגנ תוברקב תחלצומ הדובע רחאל קר םולשת אלל ותוא לבקל לוכי התא ,יתי

.ךרע ירקי םיסרפ םילבקמ םיכוזה םש ,תעל תעמ םימייקתמ םירינרוט ,ןכ ומכ .םהל ןימז דיחי ןקחש בצמ קר ןכלו ,ןויסינ רובצלו שאה תליחת תא רובעל ,הליחת רובעל

:םירחא םיסונוב ףוסאל םהמ תועבטמ ףוסאל ,םיביוא סורהלו רחא בוקעל ,הדשל בי

:םינייפאמה תעברא לכ תא לידגהל ךירצ ךלש םיקנטה דע .םיבאשנ עונמהו לחזה ,לדגמה ,תיבחה .טירפתהמ הרחבנש האווסה ליחהל וא הרקמה לע סופד ליחהל ןתינ ,ףסונב .תוירי רותפכ הארמ שי ןימי לעו ,העונתה ןוויכ תא רוחבל רזוע ץחה לש תילאמשה הניפב .קזנה זוחא תא הארמ םירחא םישנא לש דויצה לעמ הדימה הנק תאו ,קפואב םיצפח תחקל ,ל .וארי ביואה אלו התא אל ,ריקה לע רבוע התא םאו ,רתאב םילושכמ שי דימת .הנכסב היהי דצ הזיא עדוי אל התא רשאכ ,העתפה טקפא הזיא רוציל רזוע הז .ףרוח יפונ ,םירע ,תורעי ,םיירבדמ םיבושיי לש רחבמ שיש םג םיענ

.ךלש בלה תמושתל יואר תוכיא אוה רצומה ,קפס ןיא .וישכע ותוא דירוהל ,ךמצעב הז תא ךירעהל ידכ