סימניות

/ יאמר הפיקת :המחלמה דקפמ

שמות חלופיים: ראו דקפמ

Game המחלמ דקפמ: Rogue םייאבצ תוברק לש םידהוא רובע הפיקת.

.(2014-2016) םינש רפסמ הכשמנ םידיינ םירישכמל השדחה IMO תייגטרטסא לע הדובעה in). .קזח אבצ דוקיפ םמצע לע תחקל תונמדזהה תא ץימחהל אלש ,רנא'זה לש םידהואה תא וכשמי

:המוד הסממ הבוטל ותוא תודחיימש תופי תונוכת המכ שי רצומל .םניחב ןימז המ תא תושעל ירשפא טלחהב הזו ,תוחוכ דחא ףא ףסכ איצוהל ידכ ,תאז םע .קחשמה תבוטל דועו דוע הזו ,לוכי התא םג ,בשחמב Rogue Assault :המחלמה דקפמ תא די

.בערל איבה הזו ,האלמ הלטבאל ליבוה הז .םיינפקותה zavarushkas ל ןמוקמ תא וניפ הוולש תויוצרפתה הרהמ דע לבא ,תובוחרל וא .לדג תויפונכה רפסמ ,הדימ הנקב ךלה עשפ ,בצמה לע הטילש ודביא תויושרה

.דימתמ רתוי תירזכא ,השדח הרוטטקידל ןמזה עיגה .תורחא תומדא לע ותעפשה תא ץיפהל ול רשפאל ילבמ ,רתויב םד יאמצה םילרנגה דחא תא ס

.ןמזב יאלמ לש שודיח לע ןיע חוקפל זא ,שי דימת ךירצ התא בוט הז .המלשוה המישמה לע סרפכ לבקל םגו ,םהלש סיסבה לע םתוא גשה .הלועפה ןורקיע תא עדוי התא ,תויאבצ תויגטרטסאב שדח ךניא םא .םהב טולשלו םישדח םיחטש סופתל ,םילייח תבאשמ ,םיבאשמ ץלחל ,םינבמ תונבל ,סיסבה ת

.היינבה ףסונ גורדשל שורדה םוכסה תא רובצל ץמואב ךכ ,ךומנ לעופ וניא םהלש רוקמה י ."הניש"בצמב וחתפי אל דקפמ Var קחשמה ןכש ,ךלש תוחכונה תא ךירצ התא הז ליבשב ,תאז .דובעי אל הז זא ,תרחא האצות לבקל וא קוסמל םויב רוזחלו םירחא םיטקיורפב תומישמ ץ .םלוכ תא תישיא ליבוהל ךירצ התא ,השדח המרל רובעל ידכ .המיחלה לש רתויב ןיינעמה קלחה .םהלש םינייפאמה תא ודמלש רחאל ,םילייח לש םינוש םיגוס תריחב ידי לע ךלש אבצה תא .ןברוח לש סוידרו רבילק לכ לש תונטק תועורז ,תיאבצ הפועת ,תויאשמ ,םיקנט ,םיליגר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more