סימניות

רדסו המחלמ

שמות חלופיים:
.ריע ןיינבל רוטלומיס לש םיטנמלא םע תיטקט היגטרטסארדסו המח .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .קחשמב הפי תידמימ תלת הקיפרג תוארל ולכות ,םיקיפסמ רישכמה יעוציב .ןמזה םע ףייעתהל הליחתמ אלו ,בטיה תרחבנ הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב ה

.םינבמה ומקומי דציכו רצבמה היהי לדוג הזיאב וטילחה .הריבה תא וטשקו םייביטרוקד םיטנמלא ונב .רצבמל ביבסמש םלועה תא רוקחלו עסמל םכלש אבצה תא חולשל ולכות ,הז .ךלשמ רתוי הברה תוקזח ביוא תודיחיב לקתיהל לולע התא תרחא רהזיה

.םישדח םירבח אצמו הנבומה טא'צה תועצמאב טא'צ .דחיב תומישמ םלשהו תומישמ םלשה .חצנל רתוי לק היהי ,תוחוכ דוחיא ידי לע

.קחשמב עבטמב וא יתימא ףסכב תושיכר עצבל ןתינ .תולודג תוחנה שי תובורק םיתיעלו ףטוש ןפואב ןכדעתמ רחבמה

.םישדח דויצ יטירפו םיקשנ םיפסוותמ ,םינוכדעב תומישמה דצל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more