סימניות

שדחמ הדלונ הכלממה :םסקו המחלמ

שמות חלופיים:
.םידיינ םירישכמל War and Magic: Kingdom Reborn

1000 .תינשלופ אלו תיתואיצמ הקיזומ אוה ילוקה קחשמה ,הלועמ תוכיאב איה ק

.םינבומ םיקחשמ ינימו םילזאפ םנשי ,ףסונב

.הרזעל אובת םיחתפמה וניכהש הכרדהה תמישמ ,היגטרטסאה רנא'ז תא וריכ

.תודיחו תודיח ןורתפ דעו הירוטירט לע תוברקמ .קחשמב תומדקתהה לע העיפשמ וללה תומישמה לכ תמלשה

.םישושמ ידי לע קלוחמה הדשב ךלש תודיחיה תא םקמל היהי ןתינ ,ברקה ת .חטשב תובשחתה ךות ןורתי תודמע רחב

.םיקזח םיביוא דגנ דחיב םחליהלו תויביטקלוק תומישמ םילשהל לוכי התא

.םינייפמקבו תומישמב תופתתשה ידי לע םיידוחיי םיטירפב תוכזל לכות ,

.םוי ידמ תונכדעתמ תועצהה .תולודג תוריכמו תוחנה ספספל אל ידכ תובורק םיתעל תונחב רקב .יתימא ףסכ וא קחשמב תועבטמ תועצמאב תושיכר עצבל ןתינ .קחשמב תושיכר לע ןטק םוכס תאצוה ידי לע השקה םתדובע לע םיחתפמל הד

.םיישומיש םישודיח ספספת לאו םינוכדע שי םא קודב

.ומצע רובע תושגרמ תויוליעפ ןאכ אצמי דחא לכ ,ליגל רשק אלל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more