סימניות

המחלמה לש Stormfall ליג

שמות חלופיים: המחלמה לש Stormfall ליג
Age of War

Stormfall תוילכלכ-תויאבצ תויגטרטסא לש ןונגסב סחייתמ רשא ,ןפדפ .ולוכ ץראה רודכ תא ליצהל ידכ המ לע ערה םיקרוא דגנ םחלינ התא הזה קחשמב

:תואבה תולועפה תא עצבל ךילע סכה יקחשמ תמחלמב םשריהל תנמ לע .Mail ב תויהל בייח אוה לבא ru. .ךלש ראודה תא ןייצת ובש הדשה דיל"המשרהה"לע הציחל ידי לע הז ספוט תועצמאב םשריהל .בוש סנכיהל ךרוצ שי ךכ םשל " .ךלש בשחמב (טנרטניאל תשגל ידכ תדחוימ תינכת) טנרטניא ןפדפדו טנרטניאל רבחתהל אוה

:םילייח לש םיגוס העברא םנשי ,טנרטניאב Stormfall Age of War ןפדפדה קחשמב .הפקתה איה הז - הלאה תוחוכה לש תירקיעה הרטמה .ןידלפ דמג ,ר'צרא ,ןמריפס ,םיבמוזה :ללוכ ר"יח תוחוכב .הנגהה איה - תירקיעה המישמה ולא םילייח רובע .Grandlord ,ירברב ,טיינ ,Nomad :ללוכ הז גוס .דחוימ םסק םהל שי לבא ,םישרפה ומכ ,הנגהה איה םתרטמ .Nekroman ,דש ,קולרוו ,םלוגה סחייתמ הז גוס .ןיעידומ אוה - םהלש תירקיעה הרטמה .ןוקרדה ,ןרוויו ,ןיפירג לגרמה :תויח רפס םה םינבל .ךלש חוכה תא לידגהל לכותש ידכ יחרכה הז .30 המר תוחפל תויהל בייח ךניה תירבל ףרטצהל ידכ לבא הנוש buildings

תושעל ךל רשפאמ המחלמה לש Stormfall ליג ' וכו ,הווח ,ןסחמ ,הז רוקמ ,הריד so ,שומישה תצעומ ,קוניצב ,הייריע םיללוכ םינותנ יניינב so ו ,רשגה לע ןגהל ,םיפירצ םיללוכ הלא םינבמ ' וכו ,רעש ,לדגמ ,ריק :תוללוכ ןגמ תויצקורטסנוק ידכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more