סימניות

קיתעה םלועה ינודא

שמות חלופיים: קיתעה םלועה ינודא

Game

יחרזמה תוקיתמה ומכ ,קיתעה םלועה לש םיטילש .קיתעה םלועה לש םינודאה קחשמה תא עיצמ ,םינש יפלאו הקוחרה ץראה לא .החונינ תומדו ץמוא ,חוכ ,שוביכ תומחלמ ,המיחל תויונמא ,םינוקרד וד

.הלחתהה תדוקנב בוש ,קחשל קיתעה םלועה לש םינודאה תא ליחתהל ,תשכרש

.לוהינ תונוכתו תודוס ףושחל ןמז ותואב ,תומישמ ןתונ אוה .ןטק ןוה םע גילפהל ידכ םיבאשמו ףסכ ,ןויסינ תצק רובצל ןמז ךל היהי

ru, VKontakte, Odnoklassniki

.תינםדו הגיאדמ ,השק הדובע יהוז .םע דדומתהל ךרטצי הזו ,תויביסרגאב םיגהנתמ ץרא רובע םירחא םידמעומ

:ךירצ התא הז ליבשב ,עדוי התאש יפכ .הדלפ וא ץע תקפהל קשמב רדס רזחשלו ,םהמ דחאל רובעל ידכ רבכעה לע ץ .ורבצנש תויהל םג םה ןוזמו בהז ,ףסכ

.ילש וא הרסנמ ,תיבה לע העצוב הפקתה יכ רמוא עיפומש למסה קרו ,הארת .למסה לע ץחל טושפ ,היעבה םע דדומתהל ידכ

.לגתסהל בצמה לע טולשל ךכ ,היגטרטסאה תא תונשל םיעוריאה ךלהמב רבכו

.דחוימ הז תא תושעל חילצה ןיידע םימזיה ,רנא' זה לש הקיסאלקל תודמצ ?העבקנש המישמל הנווכב ןווכמו ומצעל םידרומה תא ףיפכה ,יפוד אלל םע .דוגסל םיצור םניאש הלא תא דבעשל ,םילודג םישנא ליבוהל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more