סימניות

הווחו רפכ

שמות חלופיים:
.תודיינ תומרופטלפל הנהמ הווחהווחו רפכ

.ריוצמ ןונגסב הריהב הקיפרג וארת קחשמב .דדועתהל םושגו ןנועמ םויב םגש ךכ תרחבנ הקיזומה

.שי רודיב רתוי דועו תונוש תומישמ המכ םכמצעב ולגו הווחבו רפכב קחש

.תויונח הב חותפל וליפאו הבורקה הרייעב רקבל תונמדזה םכל היהת .םינטרסל תודוכלמ ביצהל וא גודל ידכ רוקיב הווש הביבסבש הכירבה

.בוציע יטירפ שוכרל ןתינ טושיקל
.םיחרפו םייטוזקא ירפ יצעב חטשה תא ולתשו רדג ורחב .שבדו הוועש לבקל ידכ םירובד לדגל

.ןתיא קחשל חכשת לאו ךלש דמחמה תויח לע רומש

.ךלש הקפסאה ןוסחאל הרוגממ הנבו ךלש םסאה תא בחרה .םהמ הברה ושרדייו הגשהל םישק ןיינב ירמוח ,לק היהי אל הז

.רוצייה תא םיקהו רתויב לודגה שוקיבה המ הלג

.דחי תויורחתב ףתתשהו תוליהק רוצ .םהל רוזעל וא תירב ילעבמ הרזע שקבל לוכי דימת התא ,ךרוצה תדימב .ןאכ קפוסמ חונ טא'צ ,תרושקתל

.תונתמ רתוי וליפא חיוורהל ידכ תוימוי תומישמ םלשה

.הלאכ םיטירפ לש םימלש םיפסוא ףוסא

.החנהב השורדה הרוחסה תא שוכרל ןתינ תובורק םיתעלו םוי ידמ ןכדעתמ .ןמז רתוי תצק חקיי קר הז ,החלצה גישת ,הז ילב םג לבא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more