סימניות

םיגניקיווה טבש תמחלמ

שמות חלופיים: םיגניקיוה לש טבשה תמחלמ

םחול ךכרדב ךלת בשחמב םיגניקיווה טבש תחפשמ קחשמ 1000 .2015 תנשב האצי םיגניקיווה טבש תמחלמ .םיפטוש םינוכדע תוכזב תוירלופופל ףרה תא הלעמ קר זאמו , .םיביוא דגנ אטבתהלו גניקיו תולומחב דחאתהל ולכי םלועה יבחרמ םירמי

.ךלשמ רופיס חתפל םג ומכ ,םניחב בשחמל םיגניקיווה טבש תמחלמ תא דיר .ץאומ חותיפו םודיקל הביאשו םיצפח ,םיבאשמ םינימז רשאכ ,יסנניפ ביכ .תורדגהב יתימא ףסכ עיקשהל העצהה תא תובכל ןתינ ךא ,Free-to-play ת

.ךלש טבשהמ קלחכ קר ירשפא הז

.דחאכ תילילשו תיבויח ,ותעפשה לכ תא הווח ןקחשה ,השדח הגרד לש םילע

:םיהז םיראשנ תומישמהו שיחרתה ,הז הרקמב

:םיידוחיי היכרריהו םש ,אמסיס ,heraldry םהמ דחא לכל .ותדלומ תכלממ לש החטשב תוישפוחב עונל לכוי זאש ךכ ,ולשמ ריע הנוב .ילרוגה דעצה ינפל בטיה ובשח ןכל ,תחא םעפ קר ךא ,תרחא הכלממל ישיא

.בושח ילכלכ קלח ללכנ אל יכ םא ,םיגניקיווה טבש תמחלמ קחשמ שדקומ ה

.תויונמוימו חוכ דודמל ידכ הריזב םיחכונ תונוש תוכלמממ תוצובק לש ם .ךלש םימחולה םיבאשנ המכ דע היולת ברקה תאצות .10%- ב םיצאומ הדוצמה יבאשמ חותיפו היינבה תמרו ,ץאומ בצקב עיגמ ש

.ליחתמ ברקהו יארקא ןפואב תובלושמ תוכלממ .םייסאלק בהז תורכמב רשאמ הרשע יפ ההובג הרקי תכתמ לש היירכה םש ,ם

.תויתודידי תולומח ןיב תוקזח תותירב םיווהמה ,םיישומיש תויונמוימו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more