סימניות

גניקיו תיילע

שמות חלופיים:

Viking Rise םידיינ םירישכמל גניקיו תייגטרטסא. .תונולתל םורגת אל הקיזומה תריחבו ההובג תוכיאב ילוקה קחשמה ,תניוצ

.הלודג הירפמיא לש תיתימאה הריבל הזה בושייה תא ךופהת ןמזה םע זא , .ליחתתש ינפל הרצק הכרדה תמישמ םילשת םא רתוי לק היהי Viking Rise-

.תוחתפתהה תא תיתועמשמ טאהל לוכי הז תרחא ,ועטת לא .ךלש תויועטה תא ולצני םיביוא

.הנובנ תוגיהנמב םג אלא ,קותינה לש וחוכבו לדוגב קר אל היולת החלצה .תירפסמה תונוילעה תא לבקו םירחא םינקחש םע תירב רוצ ,ידמ קזח ביוא

.תוצלפמה לכ תא דימשהל ךרוצ ןיא

.םיסוטמב אבצה תא קזחל ךכו ףפועמ ןופיפע ףלאל רשפא

.םיטושיקו םיטושיק וא ,םירידנ קשנ ילכ תויהל לוכי הז

.םוי ידמ ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא

.קחשמל ןוירשו קשנ ילכ ,תוניינעמ תומישמ ,תושדח תוירוטירט תפסוה יד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more