סימניות

Vendir: םירקש תכמ

שמות חלופיים: םיניכ קפס

Vendir: Plague of Lies אוה RPG תודיינ תומרופ .תרדוק טעמ יכ םא ,הבוט ןאכ הקיפרגה .תילמיסקמ הנומת תוכיאב קחשמהמ תונהיל ידכ קיפסמ קזח רישכמל קקדזת .קחשמה לש תרדוקה הריוואה תא המילשמ הקיזומה ,בטיה יושע לוקה

.תוצירעל ץק םישיש רוביג תעפוה תאבנמ הקיתע האובנ ךא ,םימחרה רסח ק .הזה רוביגה תויהל דעונ התא .תרחא קחשל ןיינעמ היהי אל לבא ,ךילע הדקפוהש תוירחאה םע דדומתהל ה

.אורקל וננוכתת ,םיגולאיד הברה יד שי

.תוכמ םיפלחתמ ךלש םיביריהו םימחולה .ךמצעב הפקתהל הרטמה תא רחוב התא .ותוא ביחרהל תונמדזה ךל היהת ןמזה םע לבא ,ןטק קחשמה תליחתב םיקיר .הריחבל הברה היהי ,לודג תונמוימה ץע

.םכלש םימחולה לש ןוירשהו קשנה תא ורפש ,תונמדזהה ררועתתש עגרב 100

.ףסונ שדח ןכותו םינקותמ םילק םיגאב ,תרפתשמ היצזימיטפואה

.ףטוש ןפואב ןכדעתמ חווטה .יתימא ףסכב םגו קחשמב תועבטמב םג תושיכר רובע םלשל לוכי התא .קחשמה ירצויל הדות תרכה עיבהל החונ ךרד קר וז ,ףסכ איצוהל ךרוצ ןי

.ןימז וניא ירלולסה ליעפמה לש יוסיכה םהבש תומוקמ הברה ךכ לכ ןיא ,

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more