סימניות

2 דוקיפה תודחא

שמות חלופיים:
.תורותה תססובמ היגטרטסאה לש ינשה קלחה 2 דוקיפה תודחא

.קחשל ידכ בשחמ ךרטצת .ינייפואה יתוזחה ןונגסה לע ורמש םה יכ םא ,ןושארה קלחל האוושהב הר .רדסב לכה ,תונולתל םימרוג אל ,רבעב ומכ ,הקיזומהו לוקה

.הפוריא חרזמב ןייפמק לע יארחא תייה קחשמה לש ןושארה קלחב .הפוריא תשביב תוברקב תירבה תולעב תוחוכ תא ליבוהל םכילע םעפה

.םיליחתמל תקפוסמ הכרדה

.רתויב תובוטה חולה תויגטרטסאמ תחא וז יכ ללכב ער אל הזו ,Risk חול .תומישרמ קחשמב תויורשפאה .ביואל קזנ בסהל תופסונ םיכרד ןנשי ,הביא תולועפ לש הרישי תולהנתהל .תוניוע תודיחי לש ןתומדקתה תא טאהל ידכ םייטסיגול םיזכרמו םישיבכ

.יוכיס רסח הארנ בצמהו םיעירכמ ביואה תוחוכ רשאכ ןוחצינ איבהל לוכי

.קלדה תקפסא תא שדחל םילוכי בכר ילכ םהב םייטסיגול םיזכרמלו םישיבכ

.ךלש אבצל קלדו תשומחת קפסל וא ,ביואב עוגפל לוכי התא הפועת תרזעב

.היינשה םלועה תמחלמ לש רתויב םימסרופמה תוברקה לכ תא ליכמ רופיסה

.הנושארה םעפב קחשל רשאמ ןיינעמ תוחפ אל אוה קחשמה לע בוש רובעל ,ן

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more