סימניות

הניארקוא לש הנגהה תוחוכ לש הקיטקט

שמות חלופיים:
.תורות תססובמ תיטקט היגטרטסא הניארקוא לש הנגהה חוכ תוקיטק .דמחנ יד הארנ לכה לבא ,הטושפ הקיפרג קחשמל .םיקזחו םייתואיצמ םיעמשנ םימוליצה ,בוט דנואסה .םינוילעה ביואה תוחוכ תא סיבהל איה ,ןטק אבצ ליבוהל ,קחשמב ךלש המ

.ךצרא תא שובכל ימומרעהו לפשה ביואל רשפאל אל ידכ ץמאמ לכ תושעל ךי .םיחרזא םע ריעה סרה ינפמ ןגה

.םילגר ליח ויהי םילייחה רקיע זא ,םילגר ליח רחבת םא .םילייח לש הז גוסמ םיבכרומ ויהי םבורב ךלש תוחוכה ,הירליטרא תריחב

.הפקתה וא העונתב תועקשומה הלועפ תודוקנ לש םיוסמ רפסמ שי הדיחי לכ .הלועפ תודוקנ רובע לעפומה יביטקא הנגה בצמ ונשי .הרותב העפשהה רוזאב אצמנש ביוא לכ ףוקתת הז בצמב הדיחי

.םיקזנ ןקתל רוזעיו ךלש םימחולה תא קזחי הז

.ביוא תודיחי לש םיוסמ רפסמ דימשהל ,המגודל .ירשפא יתלב וניא רבד םוש לבא ,ללכב הז תא תושעל ירשפא יתלב הארנ ה .ירשפא ץמאמ לכ תושעל ךירצ קר התא

.תונוש תודחוימ תולועפ שולש ךותמ רוחבל לוכי התא ,הזה ץפחה תא םירמ

.םיליט תפקתמ רגשמ ביואה ,םימיוסמ ןמז יקרפ רחאל .םודאב םינמוסמ םיזגפומה םיאתה לכ ,הרוק הזש ינפל .תוחוטב תודמעל ךלש תודיחיה תא ךושמל ףידע .םתבוטל בצמה תא לצנל םילוכיו םוקמ תברקב םיאצמנ ביואה ילייח רשאכ

.טויסל עטקה תא ךופהל אלו ךתוא ןיינעל ידכ קיפסמ ןאכ ישוקה לבא

.יתימאה ברקה הדשב רתויב םיישומיש םהש וחיכוה םהש ןוויכמ ,קחשמב המ

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי הת .הניארקואל רוזעל ידכ תוריכמהמ תוסנכהה לכ תא ריבעי חתפמהו ,תילמס

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more