סימניות

תודוקנ יתש סופמק

שמות חלופיים:

Two Point Campus רומוהל םוקמ וב שיש ןיינעמ ינוריע ןו .בשחמב Two Point Campus קחשל לוכי התא .ידוחיי ןונגסב הפי תידמימ תלת הקיפרג ואצמת ןאכ .הנהמ הקיזומהו בוט עמשנ קחשמה

.הזה קחשמב ירשפא לכה

.םיבכרומ םיעדמ הברה דועו ישעמ םסק לש אלמ סרוק ,תוריבא ראות שי תו

.ןמזב שורדה לכ תא הנבו םידימלתה לש םיכרצה רחא בוקע

.םיליבש חינהל וחכשת לא ךא ,םכנוצרכ חטשב םיניינב וביצה

.הלא םינוגרא רובע םיללכ תכרעמ איצמת

.םידבועה תויעוצקמב היולת הכרדהה תוכיא ןכש ךכל בל םישל יאדכ

.טנרטניאל רוביח אלל םג קחשל לוכי התא

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב הזה הנהמה קחשמה תא שוכרל לו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more