סימניות

סמ תמלעה עצבמ תפל דלי

שמות חלופיים:
.ןפוד אצוי רוביג םע יסאלק RPG סמ תמלעה עצבמ תפל דלי 10000 .תטרופמו תינועבצ ,90-ה תונש יקחשמ תארשהב ידמימ וד ורטר ןונגסב הק .ותוא תובכל השק אל זא ,הרוק הז םא לבא ,ךורא קחשמ ךלהמב ןבצעל לוכ

.הדיכלה רובע סרפ הצקוה ףאו תשקובמ תישארה תומדה הילא רשקבש ,סמ תמ

.הלילעה ךלהמב תובר תוימוק תויצאוטיס ואצמת

.לעשו דעצ לכב וכחי םיימומרע םיביוא .םדקתהל ידכ םכח תויהל ךירצ התא תובורק םיתעל ,ףסונב

.הטילשה תונוכת תא םינקחשה ינפב ופשחיש םינבומו םיטושפ םיפיט וניכה .ןמז הברה חקיי אל הזש ךכ ,טושפ יד קשממה

.םיקיחצמ תובורק םיתעלו םישק אל םה

.ךכרדב דומעיש ימ לכ תא סיבהל לכות רחואמב וא םדקומבו תוקיטקט לש ם

.תומישמה לש החלצהה תדימבו רבעמה ךלהמב ולבקתהש תוטלחהב יולת האור .הדמחנ הנוכת יהוז .רמגה לש תואסרגה לכ תא תוארלו םימעפ רפסמ קחשמה לע רובעל לוכי התא

.אלמה קחשמה תא חותפל ידכ םלשל ךרטצתו ,המגדהה תסרג תא קר דירוהל ל .הז תא בהאי אל והשימ ילוא .Shareware יקחשמב ומכ ללש תואספוק תונקל ךרוצ ןיאש אוה ןורתיה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more