סימניות

דראגדימ יטבש

שמות חלופיים:

Tribes of Midgard אוה RPG תידרונה היגולותימה ת .בשחמב קחשל לוכי התא .םידחוימ םיטקפא הברה םע הריהב ,ריוצמ ןונגסב תידמימ תלת הקיפרג .םיכומנ םיעוציב םע םיבשחמב םג קחשל ןתינ היצזימיטפוא תוכזבו תולוד .ךורא קחשמ ךלהמב ךתוא ףייעת אל הקיזומה ,בטיה יושע ילוקה קחשמה

.ךמעט יפל לכה טהירו ךלש םינפה בוציע תא רחב

.הקתפרהל םינכומ ויהת תוקד המכ ךותו ןמז הברה חקיי אל הז

.םירחא םיניינעמ תומוקמו תואטרדנא שי תובורק םיתעל

.םתוא בלשו ךלש םיקירטה לנסרא תא לדגה .םימישרמ דואמ םיארנ ברקה ךלהמב םידחוימה םיטקפאה

.ידמ לק ךפוה אל קחשמהו רמשנ תוחוכה ןזאמ ,ךכל תודוה

.םהלש טקיורפה תא ליעפ ןפואב םיחתפמו םיכמות םיחתפמ .תושגרמ תוגאס םע קחשמל םישדח תומלוע םיאיבמש םינוכדע םיררחושמ תוב .םיפסונ םינכתו קשנ ילכ םיפסוותמ ,ףסונב

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב רקב ,קחשמה תא תונקל תנמ ל .תוריכמ שפח ,ףסכ ךוסחל הצור התא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more