סימניות

2 טבשה תמחלמ

שמות חלופיים: 2 טבשה תמחלמ ,2 טבשה תמחלמ
.תיאבצ היגטרטסא לע שגד םע 2 תומחלמ יטבש יבורמ ינועבצ קחשמ התאש י .תושיגנ םיכרדב חתפתהלו ךלש הכלממה תולובג תא ביחרהל ,םירחא םירמיי

.םיצימא םיריבא םיסונמ םילרנג לש ןמואמו קזח אבצ ךירצ התא לבא ,וכו

.רנא'זה ידהוא ברקב המיהדמ החלצה היה רשא ,תומחלמ יטבש - ןושארה קל .םיסונמ םינקחש םינוריט השקבב ושענש םייונישה תאו ,םניחב םג ןימז T

:םישודיחה ןיב

.םיבירי לע הפקתהה ךלהמבו םתודע תא רפשל .םיפסונ םיבאשמ איבי םג הז .םימכסהו םידוגיאה לש הנקסמה איה חוכ תונבל תפסונ ךרד

.דומלל ךירצ התא ,ךיילע וטשפתי תועומש תנמ לעו ,לייח תחא תבב דלונ .קחשמה לש םיירקיעה תונורקעה תא דומללו םוקמב דובעל ליחתהל םיליחתמ .ךלשמ תויגטרטסא חתפל וא ,תומישמ ומצע לע תחקל ,םיבאשמ יוצימ חתפל

.ריפאמ חתופמ הזכ חצנל לוכי התאש חוטב אל התא םא תרחא תולחנתה רוחב .רתוי רחואמ הכי והשימו ,תוימדקה תורושב םחליהל השעמל היהי םילייח .תונטק תודיחי רובע םייאבצ םיגיהנמו אבצה שארב םיסונמ םילרנג תונמל

:הסנכה םהל קפסלו ךיפלכ ריעה יבשותו םיפופכה לש סחיה תא ורפ .הלודג ריע תונבל ,הליהתו רשוע יואר התא ,תומישמב תופתתשה ידי לע .םיביוא אלל םימחר תויהלו תירב ילעב תא דבכל .םניחב ירמגל ךל םיקפוסמה תורחא תונוכתו בטיה בצועמ קשממ ,הלועמ הק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more