סימניות

ןאיוורט תוכלממ

שמות חלופיים: ןאיוורט תכלממ
.2015 סרמ ררחוש ןפדפדה קחשמה ןאיוורט הכלממה

.םתונוילע תא םיחיכומ ,םיניוע ןמזה לכ ויה םיאמורהו םילאגה רשאכ ,ם .םינמרגה םהילא ופרטצה וישכע לבא .םיביואב םימחלנו תירב תולעב םישפחמ ,םילייח םיסייגמ ,ריעה תא םיחת

.םידיינ םינופלט לע ןימז היהי יכ הסרג םיניכמ םיחתפמ ,PC לוהינ תא

.רצובמ רצבמ לא זאו ,הרייעל ךופהי אוה הגרדהב לבא ,סיבהל לקש ןטק ר

:ךלש אבצה תא חטבאל .ןאיוורט הכלממה לש םושיר שרוד הז ,יתימא ןקחש ידי לע טלשנ בושיי ל

.ןוחצינ חיטבהל ידכ קשנה תאו ץוחנה ןויסינה םע ותוא דייצל ,ךלשמ אב .האובת םילדגמש תודש ;םיצע יאשונ תורעי ;םילרנימב תורישע תושדח תומ .רסיקה וא ךלמה הנימ בורקב התאו םדמעמ תא תולעהל תוחלצומ תומישמ

.םילסווה לש לופיטה ןומט ויפתכ לע םג .גזמ בוט וא תמייאמ תואריהל םהל םורגל תרופסתו םפש ,תויפ ,םייניע ,

.רוזאה לש הפמה לע לכתסמ התא םא תולקב םיהוזמ תונידמ לש דוגינ תולו .םייניבה ימי חורב רתוי םיפי םינבמל םיפירצה ןמ םהלש הארמה תא תונש

.ורכזוה רבכש ,תוינוציח תונוכתל רתוי תועגונ וצצש תושדחה תונוכתהו .תילכלכ-תיאבצ היטה םע ירוטסיהה רופיסהמ הנהנ ,קחש זא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more