סימניות

החונמ םילייטמ

שמות חלופיים:
.RPG לש םיטנמלא םע תילכלכ היגטרטסא איה םילייטמ תחונמ

.םידיינ םיבשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .םייוור םיעבצה ,הפיו תטרופמ דואמ תאז םע דחי ךא ,תלסקופמ הקיפרגה .קחשמב תידוחיי הריווא רוציל תרזוע הקיזומה ,ורטר יקחשמ ןונגסב השע

.הברה יכה חיוורהל ךל ורשפאי הלאכ תונמזה אקווד לבא ,תוגירח תושקב

.קחשל ליחתהל לוכי התא הז ירחא דימ

.המכוחב תחוורהש ףסכה תא זבזבל המ לע רחב .רתוי רהמ םכלש םיחוורה תא לידגהל םכל רשפאת העקשה וזיא שחנל וסנ

.ןאכ םיחכונ עובשה ימי וליפא ,ףסונב .עובשה ךלהמב טקשו עובש יפוסב הפופצ הנרבטל וננוכתת

.םמצע ינפב ןיאמ שי ועיפוי אל וללה תונמה תא םיניכמ םהמ םירצומה .םיכרצמה ראש םע םג ךכו ,םיריזח לדגל וכרטצת ,ןחלושה לע ןוקייב שיג

.חוור הברה יכה םיאיבמש םימיה ולא

.קחשמה תא ןיקתהלו דירוהל אוה תושעל ךירצ התאש המ לכ

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא .תוריכמה ךלהמב רתוי ךומנ וליפא תויהל לוכי אוה ;םירחאה םיטקיורפה .עגרכ תוחנה שי םא קודב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more