סימניות

הרובחת תחדק

שמות חלופיים:
.ךלשמ הרובחת תיירפמיא הנבת הבש תילכלכ היגטרטסא איה הרובחת תחדק10 .ליבומ טרפמ םע גנימייג בשחמ קיזחהל ךירצ אל התא קחשל ליבשב יכ הבו .םייתימא םיארנ םיטקייבואה לכ ,תיתואיצמ יד הקיפרגה .בוט לוקה קחשמ

.םיבאשמ תאצקהו לוהינב דובעל הנהת טלחהב התא .םכמ שרדנ המ רהמ וניבת םיחתפמהמ םיפיטל תודוה ,הגאד לא לבא ,תושק

.ןייפמקה תמלשהב ליחתהל ףידע .הגרדהב הלוע הז בצמב תומישמ לש ישוקה .תבכר ליא לש עסמה לכ תא רובעל םהל רשפאיו םמעתשהל םינקחשל רשפאי א

.םירחתמה לכ תא חצנתו הבוטל ךופהת םכלש הרובחתה תיירפמיאש ינפל תוח

.יכוניח היהי םג אלא ,תונהיל ךל רשפאי קר אל קחשמה ןתוכזבש ,תויתימ

.הלבוהמ םיחוור תריבצ ןיבל תשרה חותיפ ןיב הריחב ךות ,תלכשומ הרוצב

.ןווקמ אל בצמב קחשל לוכי התא ,טנרטניא ךירצ אל התא ,הז ירחא

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .הז דומעב רושיקב שמתשה ,החנהב קחשמה תא לבקל הצור התא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more