סימניות

ןוקייט הירפמיא תבכרה

שמות חלופיים:
.תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע Train Empire Tycoon

.םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .תוטשפב ריוצמ ןונגסב תריוצמ הקיפרג .תוהובג םיעוציב תושירד ןיא ,ךכל תודוה .ךתוא ןבצעת אלו המיענ הקיזומה ,יטסילאיר לוקה

.םישדח םילולסמ תחנהו תויתשת חותיפב רשאמ ךלש בכרהה רופישו חותיפב .טוריפ רתיב ךלש תבכרה תלועפ ןפוא לע חקפלו תונשל ךל רשפאי הז

.רתוי רהמ םהידעיל םיעסונו ןעטמ ריבעהלו ,תיקנע תוריהמ חתפלו ןעטמ

.הרקוי יטירפו יטוזקא לכואמ רתויב םילודגה םיחוורה תא קיפהל ןתינ 1 .ףסכ ךוסחל וכרטצת הלחתהבש ךכ ,םתשיכרל תויתועמשמ תועקשה ושרדי הלא

.ירשפאה םדקהב ךלש ןוהה תא לידגהל תנמ לע תונמוימב םיפסכ תוצקהל ךר

.םירציימ םהש םיבאשמה תא רוכמלו סובוטוא תונחת דיל תורכמב עיקשהל 1

.תורוכשמ לע ךלש םיחוורהמ ףסכ רתוי איצות רבד לש ופוסב וא םיזגת לא

.שדח ןכותו תונוכת דוע םיאיבמו םינוכדע םיררחושמ תובורק םיתעל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more