סימניות

רחסה יא

שמות חלופיים:

Trade Island םייאלקח םיטנמלא םע ינוריע ןונכת רוטלומי .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .תטרופמ ,ריוצמ ןונגסב ,הפי הקיפרגה .ןנועמ םויב םג חורה בצמ תא םמורל הלוכיו הזילע הקיזומה ,יעוצקמ לו

.ריצקה םע םילישבמ תודשהו ,םיגשגשמ תורייתה יקסע ,הזה םוקמב הנשה ל

.תוטושפ תומישמ המכ רובעל ךירצ התא ,קחשמה לש תוירקיעה תומישמב ליח .תושעל המ םכל ואריו קחשמה קשממ םע היצקארטניא םייקל דציכ ודמלת עט .קחשמה תא ליחתהל םינכומ ויהת ןכמ רחאל דימ

.וחטשב םייובח תודוס יאלמו םיבר םיירותסמ תומוקמו ידמל לודג יאה 10 .םוקמה יבשות לש םהירופיסב ףתושל ךופהת ,ףסונב .םיבר ךרע ירקי םיטירפ גישהל לכות ןכלהמבש תושגרמ תומישמ ךמצע לע ת

.רחסה יא יבשות ברקב םיבר םירבח אוצמל לוכי התא ,וז הנוכתל תודוה

.רוקיבל תונתמ וניכה םיחתפמה ,ךרובע רתוי ןיינעמל ותוא ךופהל ידכו .ןמז הברה עיקשהל ךרוצ ןיא .םכלש סרפה תא ולבקו דיירט יאב תוקד המכ ושידקה טושפ ,קוסע התא םא

.םיידוחיי םיסרפ ולבקו תונהמ תויורחתב קלח וחק .ינדי ןפואב תושדח תואסרג שפחל וא םייטמוטוא םינוכדע תיבשהל ןיא ,ת

.יתימא ףסכ וא קחשמב תועבטמ רובע תועצבתמ תושיכרה .וז ךרדב הז תא תושעל לוכי התא ,םיחתפמל תודוהל הצור התא םא לבא ,ף

.תרשל עובק רוביח םישרוד םידיינה םיקחשמה בור עגרכ ,ילמרונ הז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more