סימניות

ריעה רקוח

שמות חלופיים:

Townscaper דואמ ידוחיי םירע הנוב אוה. .ריוצמ ןונגסב הדומח ןאכ הקיפרגה .עיגרמ טקפא םע ,ןפוד אצוי לוקספה

.הפי ריע תונבל איה ךלש המישמה .תואריהל יושע אוהש יפכ טושפ וניא הז ךילהת

.ךירחא חטשה תא הנוב תיתוכאלמ הניב ,ליבקמב

.ךנוצרכ ללחה תא הגרדהב הנוב התא

.הרואתל םאתהב הנוש תיארנ ךלש הריציה

.הלילב םיניינב לש תונולחב םיקלדנ תורוא .תוללוסה לע תופע םיפחש תוקהל .םינגבו םיקראפב תויח םינוי

.תולבגומ יתלב טעמכ תויורשפא ולבקת ,המ הז המ ןיבהל וחילצת םא .ירוטסיה ןדיע לכל ךייתשהל תולוכי הנבתש םירעה .םיהובג םיקחש ידרוג םע תוינרדומ הגמ םירע וא םירצ תובוחר םע םיקית

.היינבב ןמזה לכ קוסעל ךרוצ ןיא .םירופיצה ףועמב תופצלו םילגה שחרמ תונהילו םכלש הריציב ןנובתהל ול

.הייפהפי הדגא ריעל לכה תא ךופהת קחשמב תיתוכאלמ הניב .הזה קחשמב שי היינב תויורשפא המכ םיעדוי םיחתפמה קר .רתויב היופצ יתלבכ ררבתהל היושע האצותה זאו ,תמיוסמ הרוצב רדסל ךי

.םינוש םישנא רובע קחשמב תוהז םירע יתש תויהל תולוכי אל .ולש לאודיבידניאה תא היהי דחא לכל

.ולא תוארוה תרזעב תודוסיה תא דומללו תשרב םיבר םינכומ תונורתפ אוצ .דיתעב םישדח םירבד הברה תולגל ,הזה עדיה תייחנהבו ,קחשמה םלועב דב

.קחשמב הליבש םיענה ןמזהמ םיצורמ ויהת ,הנושארה םעפב םתננכתש יפכ ל

.ילמס קחשמה ריחמ ,םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam marketplace-ב ק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more