סימניות

Total War Warhammer

שמות חלופיים: Total War Warhammer

Warhammer תיטסטנפ היגטרטסא :קחשמה תילאטוט תמחלמ.

04. 2015 .9- קלח לע​​ עידוה .28 ררחושי ו ,Warhammer לש היגולירט ךותמ ןושארה היהי ןמזה ותואב תורות לע תססוב 04. 2016

.הביהרמ הלועפ ,הסנרפ ב קחשמה תא ךפוהש המ ,Wyverns םינוקרד תרוצב םיפפועמ םירוצי

:תועיס 4 גצומ רופיסב וז הדוקנב .המצע המחלמה ןמ האנה לבקלו ,לכל םידגנתמ םה .תישפנ היגרנא WAAAGH תעפשה תחת ,ןימה ראש תא דימשהל םיפאוש םה .םיביוא דימשהל םהיאובחממ חטשה ינפ לא םילוע םה Torgrimoma גיהנמה לש ותכרדה תחת .םיידוחיי םירדסה ינזרג שמתשהל םיפידעמ ברקבו ,היינבה ימוחתב םילועמ עוצקמ ישנא .םייחה ירוצי לכ לע יניצר םויא םתיא םיאשונ םה לבא ,םיצור םה המ עדוי אל דחא ףא .ןמזה לכ תירוק םיעזגה ןיב תושגנתהה תאו ,תויומד ןומה בתכנ טירסתה .הנוכמ איהש יפכ ,Maraza ןואלג וא ,Sigmar לש שיטפ תרוצב סרפב תוכזלו חצנל ,חוכ ל

.ךדיצל תויהל ,םימחול ,grimgory ,םירוצעמ ,םינהכה וכרטצי רכינ עויס ,םיביוא לש םל

.תיאבצה ותונמוימ תאו הלכלכה תא חתפל םיפידעמ םירחא דועב ,היטמולפיד בל תמושת רתו

:תדחוימ הארשה יעגר תא תונמל רשפא רבכ
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more