סימניות

Warhammer 3 :תילאטוט המחלמ

שמות חלופיים:

Total War Warhammer 3 בשחמב קחשל לכותש רתויב .הנוילעה המרב הפיה הקיפרגהמ ונהיי םינקחש .Warhammer לש םלועה תריוואב עוקשל ךל תרשפאמה הקיזומו יעוצקמ עוצי

.םד תואמצ תוצלפמ ינומהב סלכואמה אילפהל ןכוסמ םוקמ והז

.Total War Warhammer 3 -ב קחשתשכ תולגל תונמדזהה תא לבקת ,הלאה תו .םילפשו םד יאמצ םירוצי הלא ,הדהא ךב ומרגי אל םהש חינהל ריבס

.סואכה ינומה תדמשה ידי לע ילסרבינואה עישומל ךופהל וא ךשוחה ינודא

.חצונמ יתלב אבצ רוציל הדיחיה ךרדה וז .ידמ םיקזח םיביוא שוגפל לוכי התא ,רהזיה לבא .םירושיכה ץעב ךמצעב רוחבל לכותש םישדח תונורשיכ חתפת ךלש דקפמה לש .םכלש םיביואה תא סיבה לע לקהלו לדבהה לכ תא תושעל לוכי הז ,םינוכנ

.לכה לע תועיפשמ ךלש תוטלחהה .תונוש תויומד ויהי ןקחש לכל

.ברקה הדשב םחול לכל תישיא הדוקפ תתל תונמדזה לבקת .המזויה תא סופתל חילצי אל ביואה םא ךלש תינכותה יפל קוידב חתפתי ל .םיתוחפ תוחוכ םע םג חצנל ולכותו םיביוא לש תוירשפאה תולועפה תא ןו

.דחא לע דחא עודי אל ןקחשב םחליהל וא

.וממעתשת אלש ידכ ,תיטמוטוא םילדג הז הרקמב םיביואה תוחוכ

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more