סימניות

תוכלממ שולש :תללוכ המחלמ

שמות חלופיים: תוכלממ שולש תללוכ המחלמ ,תוכלממ שולש תללוכ המחלמ

Total War: Three Kingdoms םלועה יבחר לכב םיירלופופה םייג .בשחמל ןימז קחשמה Total War: Three Kingdoms הארמל תיתואיצמו הפי תידממ-תלת הקיפרג ל .בוט הקיזומה רחבמ ,יעוצקמ עמשנ קחשמה .םיבר םיסרפב הכז אוה ;Total War תייגולירטב ןושארה קחשמה והז .הקיתעה ןיסב עריאש יאבצה תומיעה לע רפסת הלילעה .רעוס םוקמ התייה ןיס ,הפוקת התואב .םיצופנ ויה םיטילש ןיב םיכוסכס .קוחרה חרזמה לש תירזכאה הריוואב ךמצע תא לובטל תונמדזה ךל היהת .םיפיטו הנטק ןומיא תמישמ קחשמל וקפיס םיחתפמהו ,םייביטיאוטניאו םי

.הקיתעה ןיסב םימייק ויהש םילייחה יגוסו הרוטקטיכראה ,םייחה יאנת ת .םילודג םייאבצ םיגיהנמ 12 וארת ןאכ .תוקינורכב םידעותמ םהיללעמש םייתימא םישנא םלוכ .תונוש תוירוטירט דוחיאל קבאמל ףרטצהו םהמ דחא רחב .תוימינפ תומחלמ קיספיו הנידמה לכב טולשיש שדחה רסיקל ךופה

.ברקה הדשב דקפמכ ךנורשיכ תא ואולמב ןיגפהל לוכי התא םתוכזבש ,תמא .םייתימא םישנא דגנ קחשמ התאש הילשא רצוי הז ,ולש הירוטסיההו יפואה .קחשמה תורטמ תא גישהל רתוי לק היהי םתרזעבש םינמאנ םירבח אצמ ;תיר

.קזח אבצ תונבל היהי רשפא יא ,הז ילב .חצנל לק היהי אלש ,תוברק תורשע םכל םיכחמ ,ןכמ רחאל .ךלש הקיטקטהו היגטרטסאה יוניש ידי לע בוש חצנל הסנו תוחוכ ףוסא ,ק .תשרל רוביחב ךרוצ שי םיקחשמ יצבק דירוהל ידכ ךא ,טנרטניאב ךרוצ ןי

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .החנהב קחשמה תא שוכרל םיצור םתא םא תוריכמל בל ומיש !תחא הירפמיאל הקיתעה ןיס תא דחאלו שובכל ידכ וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more