סימניות

Total War: Rome רזחושמ

שמות חלופיים:

Total War: Rome Remastered םירחא םירופישו תנכדועמ הק .בשחמב Total War: Rome Remastered קחשל לוכי התא .רתוי תיתואיצמ תיארנו הבוט רתוי הברה הכפה הנומתה .יסאלק ןונגסב ההובג תוכיאב השענ ילוקה קחשמה

.יפרגה קלחה לע קר אל ועיפשה םייונישה .ועיפוה תופסונ תונוכתו רפוש קחשמה

.םישדח םינקחשל ורזעיש םיפיט םנשי ,ףסונב

.םיפלא לש תואבצ לוהינ לע הלקמש רתוי החונ תויקחשמו ההובג היצולוזר

.רבעב הלעפהל םינתינ ויה אלש הלא םג ,הריחבל םינימז םלוכ וישכעו םי

.הזכ אבצב ךומתל ידכ הקזח הלכלכ שורדי קזח אבצ ,הירפמיא לכ לש סיסב .םיקזח תירב ילעב לש םתכימת תא סייגלו םכיביוא ןיב בירל םכל ורשפאי .רוצייב שמשי רתוי ליעי דויצו ,רתויב םיבוטה קשנה ילכב םכלש םימחול .ןוזמ רתוי ךרטצת ךכ ,ךלש הירפמיאב היסולכוא רתוי שיש לככ ;תואלקחה .תיחרכה איה ךא ,קשמהמ םיבאשמב םג תשמתשמ םירוגמ ינבמ תיינב

.טנרטניאל רוביח שרדיי ,םיפתתשמ הבורמ קחשמ רובע ;ןווקמ אל בצמב ןי

.םיחתפמה לש טנרטניאה רתא תא קודב וא השיכר עצבל ידכ Steam לטרופב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more