סימניות

ןואילופנ :תילאטוט המחלמ

שמות חלופיים:

Total War: תרדסב םיקחשמה דחא איה ןואילופנ לש תמא ןמ .בשחמב Total War: Napoleon קחשל לוכי התא .ןימא םיארנ םיפלא לש תואבצ ,תטרופמו תיתואיצמ יד ןאכ הקיפרגה .הפוקתה תא תמאות הקיזומה ,ההובג תוכיאב עמשנ קחשמה

.תוידוחיי תוקזוחו תושלוח םהל שיש םיבירי לש בר רפסמ לומ דדומתת .תומיעה תויורשפאמ תחא לכב תילאודיבידניא היגטרטסא חתפל ךילע היהי

.ךמעט יפל הירוטסיהה תא בתכשל תידוחיי תונמדזה ךל שי

.םינימז םייאבצ תוברקו םיעצבמ דועו ,ועיפוה תושדח תויברק תודיחי ,ם .תדרפנ הקתפרה איה ןהמ תחא לכש ,תובר תופסות לביק קחשמה ,ןמזה םע

.םיפתתשמ הבורמ בצמב קר שרדנ קחשמה ךלהמב טנרטניאל רוביח ;ןווקמ אל

.םיחתפמה לש ימשרה רתאל רובע וא Steam לטרופב רקב ,קחשמה תא תונקל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more