סימניות

2 םייניבה ימי :תילאטוט המחלמ

שמות חלופיים:

Total War: Medieval 2 םלועה יבחרב םינקחש ברקב .םידיינ םירישכמב Total War: Medieval 2 -ב קחשל לוכי התא .תיתואיצמ דואמ תיארנש הלועמ תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .ךורא קחשמ ךלהמב וליפא הפייעתמ אל הקיזומה ,ההובג תוכיאב עמשנ קחש

.םינכש םע םחלנ תובורק םיתעלו ולשמ אבצ היה עקרק לעב לכל .תונידמה תולובג תבחרה םשל םתס וא יתד עקר לע רתוי םילודג םיכוסכס .תונכש תושבי לע םימעפל ועיפשה םייאבצ םיתומיע .הירוטסיהב םיעוריא תריתע הפוקת התוא לע הברה רמול רשפא

.ראשה תא חותפל לוכי התא קחשל םיליחתמ ,הזמ ןבצעתהל ךרוצ ןיא

.ןהב ןימז קחשמה תומרופטלפ המכ יפל החלצהה תא טופשל ןתינ .םידיינ םירישכמב רתויו רתוי תובורק םיתעל עיפוהל ולחה וז המרב םיק

.םכלש תונגהה תא וקזח .רתוי תוכורא תועיסנל םילייח חולשל לוכי התא הז ירחא קר

.הריחבל הברה היהי .קחשמב וגצוהש םימסרופמה תוברקה לע םתעמש רבכ חטב

.ךופה הרוק לכה ,תויגטרטסאב ,רתוי תובורק םיתעל ,ןפוד אצוי יד ןורת .ןוחצינ ךל ואיבי דוקיפה לש תוליעיהו תוריהמה ,ססהל אל ףידע ,ליחתה

.םירחאל תוחוכה לכ תא תונפהלו תירב ינבל םקלח תא ךופהל היהי ןתינ ך

.הקזח הלכלכ ילב קזח אבצ רוציל רשפא יא .העודי הדבוע וז ,הרקי דואמ איה המחלמ

.םוקמ לכמ קחשמהמ תונהיל רשפאי הז

.חתפמה לש טנרטניאה רתא תועצמאב וא google play לטרופב רוקיב ידי ל .םיפסונ םיגלפ 20-מ רתויו םינייפמק רתוי הברה איבתש הלודג הבחרה חו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more