סימניות

/ הנרא :תללוכ המחלמ

שמות חלופיים: המחלמה תריז
.היצמינא רופיס אוה הנרא :תללוכ המחלמ

.Microsoft Windows תמרופטלפ רובע תללוכה המחלמה תרדס תא ךישמהל ידכ דחי םילעופ ל

:הלש תונוכתה .תומישרה לע סנכתהל היהי ירברבה םיטבש וגתרק ,ןווי ,הקיתעה אמור לש אבצה .דקפמה לש הדוקפ לכ אלמל ןכומ ,םילייח ףלא 100 דע ךדוקיפ תחת לבקת ,דצה תריחב ידי .שארמ הנרא :המחלמה ךס תא דירוהל ךרטצת לבא

.תרפושמ תויהל ךירצ םג הז םיעוריאה ךלהמ םע יכ ,קשנה תא חכשת לא .ךלש םידעצה תא תוזחל ביואל רשפאל אל ,הנוש תויהל בייח ןמז ךרואל תוקיטקט ,ןכ .םילייח ףלא לש אבצ ידיב דיקפהל ןכומש ימ תא ורחב ,קחשל הנרא :תילאטוט המחלמב ולי

.בורק ברקב ביואה םע רדתסהל דחפת לא .ברקה הדשב םיעוצפה תא םחר אלל םייסמו לייאב שמתשמ אוה .קזח תירב לעב .ביואה תא דדועמ ,תויטלחהבו הפצוחב גוהנל בהוא אוה .דיינו ריהמ .הכמה תא קיזחמו ביואה תורושל סנכנש קנט ומכ אוה .הגיסנ םע תויפולח תופקתהל בהוא ברקב לבא ,תירב דחאמ .םיארנ יתלב ראשיהל םילוכיש םיימומרע םישנא הלא

:קיפת אבצ הזיאב יולת ,העיסה תריחבב .ךסמה לש הנותחתה הניפב תירוטאינימ הפמ היהת ,ךתוא ךילשה המחלמהש םוקמ לכבו .ותחוורו דקפמה תויונמוימ ,תואירב ,רזע דויצ ,קותינ לש תולוכיו חור ,המיחלה דמעמ

.ךילהתב ןויסינו ףסכ ,בהז שי ,עבטמל רשאב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more